Vedtægter for foreningen til bevarelse af Stigefærgen “MF Færgehans”


§ 1. Foreningens navn

1.1. Foreningens navn er “MF Færgehans”. Foreningen er stiftet den 27.08.2015.

§ 2. Foreningens hjemsted

2.1. MF Færgehans er hjemmehørende i Stige/Odense kommune.

§ 3. Foreningens formål og virke

3.1. Foreningens formål er at bevare Færgen “ MF Færgehans” sejlende i Odense kanal, som et stykke kulturhistorie, der kan vise eftertiden hvordan man brugte færgen til passagertransport imellem Stige og Bogø i Odense kanal.

3.2. Fartøjets drift og vedligeholdelse skal som overordnet mål sikre det som et varigt kulturminde, så den kulturhistoriske værdi ikke bliver forringet eller går tabt.

3.3. MF Færgehans skal hurtigst muligt totalrenoveres således at fartøjet ser ud som da det blev afleveret til Stige Færge fra Lindø værftet og skal herefter bevares i den stand.

3.4. Foreningens opgave er at gennemføre sejladser, deltage i fartøjets vedligeholdelse og at medvirke til at sikre midler til fartøjets vedligeholdelse og drift.

3.5. Det er derudover foreningens formål at udbyde sejladser på hele Odense kanal samt deltage aktivt i udviklingen af turismen i og omkring Odense kanal.

§ 4. Formue

4.1. Foreningens formue består ved stiftelsen alene af færgen MF Færgehans, som foreningen overtager vederlagsfrit fra Odense Kommune.

§ 5. Ejerforhold

5.1. MF Færgehans ejes af foreningen MF Færgehans.

§ 6. Sikkerhed

6.1. Driften sker på baggrund af godkendelser/regler fra Søfartsstyrelsen, og under iagttagelse af de gældende regler for befordring af passagerer i sejladsområderne i Odense kanal.

6.2. MF Færgehans skal til enhver tid som minimum være bemandet med den af søfartsstyrelsens krævede bemandingsfastsættelse.

6.3. Bestyrelsen skal sikre at højne sikkerheden til søs, undgå skader på havmiljøet samt sørge for en skibsdrift, der tilgodeser et sikkert miljø for både passagerer og frivillige/ansatte.

§ 7. Foreningens værdier

7.1. Nytænkning, forandringsparathed, udvikling, samarbejde og godt kammeratskab hænger uløseligt sammen, og er et både ønskeligt og nødvendigt afsæt for at virkeliggøre bevarelsen af MF Færgehans.

§ 8. Medlemskab

8.1. Alle med interesse for foreningens virke kan søge optagelse ved henvendelse til bestyrelsen. Foreningen optager både passive (støttemedlemmer og sponsorer) og aktive (bådelauget) medlemmer.

8.2. Medlemskab opnås ved henvendelse til kassereren eller ved skriftlig indmeldelse pr. mail eller via MF Færgehans hjemmeside.

§ 9. Udmeldelse og eksklusion

9.1. Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer.

9.2. Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der ikke udviser loyalitet over for foreningens målsætning.

§ 10. Medlemmernes rettigheder og pligter

10.1. Foreningens aktive medlemmer (bådelauget) forpligter sig til at deltage i den løbende vedligeholdelse af fartøjet samt at medvirke til at fartøjet bruges optimalt i forhold til målsætningen.

10.2. Foreningsmedlemskabet giver mulighed for deltagelse i sejladser og fartøjets øvrige aktiviteter. Intet medlem kan gøres økonomisk ansvarlig ud over sit kontingent.

10.3. Et medlemskab forudsætter loyalitet over for foreningens målsætning.

§ 11. Generalforsamling

11.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

11.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

11.3. Generalforsamlingen annonceres med 14 dages varsel på bl.a. MF/Færgehans hjemmeside, Facebookside og www.stigeonline.dk eller pr. brev.

11.4. Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Aflæggelse af regnskab.
5. Kontingentfastsættelse.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

11.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

11.6. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

11.7. Skriftlig afstemning anvendes hvis det begæres af blot en mødedeltager samt ved personvalg.

11.8. Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis kan afgive stemme på generalforsamlingen.

11.9. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.

11.10. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

11.11. Referenten fører Protokol som efter generalforsamlingen underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

12.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning i bestyrelsen eller såfremt et flertal af foreningens medlemmer ønsker dette. I begge tilfælde angives den ønskede dagsorden. Indkaldelsen skal foretages skriftligt med mindst 14 dages varsel.

12.2. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er givet.

§ 13. Foreningsmyndighed

13.1. På den årlige generalforsamling vælges blandt foreningens medlemmer en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer.

13.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. Fire medlemmer er på valg i lige år og tre i ulige år, første gang ved lodtrækning. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

13.3. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen.

13.4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 14. Bestyrelsen

14.1. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift, økonomi og planlægning.

14.2. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer.

14.3. Bliver bestyrelsen på grund af afgang i utide på mindre end 5 medlemmer, indkaldes suppleant.

14.4. I forbindelse med bestyrelsens sammensætning tilstræbes det ved valg af nye medlemmer, at der er relevante kompetencer i forhold til foreningens formål.

14.5. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. I tilfælde af formandens fravær træder næstformanden ind i formandens rolle.

14.6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 15. Bestyrelsens opgaver

15.1. Bestyrelsen drager omsorg for overholdelse af alle foreningens forpligtelser.

15.2. Bestyrelsen sikrer at MF Færgehans og færgelejer vedligeholdes så materiellet er sikkert og fremstår pænt.

15.3. Bestyrelsen er bemyndigede til at optage nødvendige lån, og sørger for rettidigt betaling af låneydelser.

§ 16. Bestyrelsesmøder

16.1. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang i hvert kvartal.

16.2. Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Dagsorden med bilag udsendes af formanden senest 7 dage før mødet.

16.3. I tilfælde af formandens forfald sammenkalder og ledes møderne af næstformanden.

16.4. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan afholdes, når et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom. Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel.

16.5. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i behandling af sager, i hvis udfald den pågældende har en personlig eller økonomisk interesse.

16.6. Ved bestyrelsesmøderne fører sekretæren beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og sekretæren. Bestyrelsesmedlemmer har ret til i kortfattet form at få ført sine synspunkter til referat.

16.7. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, dog skal enten formand eller næstformand være til stede.

16.8. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

16.9. Bestyrelsesformanden kan i sager af uopsættelig karakter træffe en afgørelse, som efterfølgende på førstkommende bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen til godkendelse.

§ 17. Tegningsregler

17.1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller to af bestyrelsens medlemmer i forening.

17.2. I tilfælde af køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§ 18. Regnskab

18.1. Foreningens regnskab varetages af foreningens kasserer.

18.2. Midler indsamlet af foreningen skal indsættes på en særskilt konto i foreningens navn.

18.3. Kassereren udarbejder et regnskab, der revideres af foreningens revisor og forelægges til godkendelse på den årlige generalforsamling.

18.4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 19. Anvendelse af overskud

19.1. Foreningens nettooverskud kan alene anvendes til foreningens formål.

§ 20. Hæftelse

20.1. I forhold til tredjemand hæfter foreningen alene med sin egenkapital. Medlemmerne af MF Færgehans har intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 21. Vedtægtsændringer

21.1. Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling, og der kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 22. Opløsning af foreningen

22.1. Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

22.2. En eventuel formue tilfalder Skibsbevaringsfonden og skal anvendes som direkte støtte til andre bevaringsværdige fartøjer.

22.3. MF Færgehans kan aldrig overdrages til kommercielle formål.

22.4. MF Færgehans kan ikke overdrages til andre formål uden forudgående aftale med Odense kommune og Skibsbevaringsfonden.

§ 23. Vedtægternes stadsfæstelse

Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Stige Ø den 27. august 2015.